Tekstilde yeni üretim

isciTürkiye’nin, devlet ve özel sektör işbirliğiyle tekstil sektöründeki en geniş çaplı sürdürülebilir eko-nomi hareketlerinden biri olacak “Tekstilde 21. Yüzyılın yeni imalat bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası” projesini hayata geçir-mek üzere T.C Ekonomi Bakanlığı, T.C Kalkınma Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), FG Group önderliğinde kurulan Güvenilir Sürdürü-lebilir ve Çevreci Üretim Derneği (GÜÇDER) ve Amsterdam Belediyesi bir araya geldi.

“Sürdü-rülebilir yaşam” sorumluluğu bilinciyle hayata geçirilen Proje; Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan ille-rinde başlatılarak, Anadolu’yu tekstil alanında dünyanın önde gelen insana ve çevreye saygılı üretimin üssü konumuna getirmeyi hedefliyor.  Projenin ilk adımı, FG Group bünyesindeki FG Tekstil’in Iğdır’da 2 milyon Euro yatırımla haya-ta geçirdiği Denim Fabrikası’yla atılırken, FG Group bünyesindeki Fuga ve Tiger Hill, dünya pazarları için Iğdır fabrikasından 2017 yılı itiba-riyle 100 milyon Euro’luk satın alım yapacak. FG Tekstil’in yatırımıyla, dünyanın insana ve çevre-ye duyarlı ilk denim üretim üssü unvanına ka-vuşan Iğdır, dünya denim markalarına da Iğdır menşeli ürünler pazarlamaya başladı.

ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM

Türkiye’nin insana ve çevreye duyarlı üretim ko-nusunda dünyaya örnek bir üretim üssü olma-sının hedeflendiği projeyle, ‘Made in Turkey’nin global çapta prestijine de katkı sağlanacak. Toplantıda söz alan GÜÇDER ve FG Group Yöne-tim Kurulu Başkanı Fuat Gözaçan, “Türkiye bütün alanlarda markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu ilerlemenin sonucunda Türkiye tekstil sektöründe “Made in Turkey” ibaresinin değerini arttırma imkanını yakalarken, diğer taraftan dünyanın ilk “İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim” ülkesi olma fırsatını elinde bulundurduğunu gö-rüyoruz. Dünyanın prestijli markaları için “İnsan ve Çevre” faktörü, diğer tüm öğelerin önüne geçmiş durumda. Aranan bu özelliğin yanına biz artık “Made in Turkey” ibaresini ekliyoruz. Proje hem hayata geçirelecek iller için hem de sektör için dönüm noktası olacak. İnanıyoruz ki projemizle birlikte “Made in Turkey”, yakın bir ge-lecekte “İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim” ile eşanlamlı hale gelecek” dedi.

YENİ İSTİHDAM ALANLARI

Projenin ilk etapta ana illerinin Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan olduğunu belirten Gözaçan, bu bölgelerde kurulacak üretim merkezlerinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedefledik-lerini söyledi. Her bir şehrin farklı bir ürün gru-bunun ana merkezi olacağını belirten GÜÇDER ve FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gö-zaçan, “Iğdır – Denim, Kars – Non-Denim, Ar-dahan- Örme, Ağrı- Penye ve Triko üretiminin merkezi olacak. Bu illerde yatırım yapacakları desteklemek amacıyla da, 10 yıl süreyle teşvik verilmesi, yüzde 90 vergi indirimi uygulanması, yüzde 40 yatırıma katkı yapılması planlanıyor.Bu kapsamda Iğdır’daki ilk yatırımı FG Group olarak hayata geçirdik. Şimdi de diğer illerimiz olan; Kars, Ardahan ve Ağrı’ya tekstil yatırımcı-larını yatırım yapmaları için bekliyoruz” dedi.

KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIMI ARTACAK

Projenin Türkiye’nin en büyük devlet ve özel sek-tör işbirliklerinden biri olacağını söyleyen Gö-zaçan, projenin bir diğer görevinin de sosyal sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Gözaçan, “Kadınlarımızın ekonomiye ve üretime katkı sağ-lamaları bölgenin kalkınmasına destek verirken, sürdürülebilirlik standartları ile çağdaş şartlar-da çalışacak insanlarımız ekonomiye ve barışa destek olacak. Ayrıca örneğin denim sektörü-nün yaşadığı tehlikeli hastalıkların da önüne geçilecek. Getireceğimiz standartlarla tek bir işletmede, %48 sudan, %68 buhardan, %57 elektrikten ve %57 zamandan tasarruf edilecek. Bu tasarruflar sayesinde “yeşil” üretimi mümkün kıldığımız gibi, aynı zamanda sürdürülebilir ol-manın da kapılarını açmış oluyoruz” dedi.

UZAK DOĞU İLE REKABET EDİLEBİLİR FİYAT

Proje kapsamında, önde gelen jean markaları-nın ofislerinin bulunduğu Amsterdam’ın Beledi-ye Başkanı Eberhard van der Laan ile de işbirliği içerisinde olunacağını ve bölgeye yatırım ya-pan şirketlerin, yatırımlarının karşılığını daha ça-buk alacağını da anlatan Gözaçan, “İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası’nda üretilen ürün-lerin birim fiyatları, hem bölgenin teşvik yardım-ları sayesinde, hem de işçiliğin ve devletin çeşitli organlarının maddi-manevi destekleri dolayısıy-la, sektörün ucuz üretici ülkeleri Pakistan-Çin ile yarışır hale gelecek. Bu sayede markaların Uzak-doğu bütçelerinden bir bölümünü de Türkiye’ye kaydırma fırsatı yakalanmış olacak” dedi. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Iğdır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu ise “Sanayi tarafından kirlenmemiş bir bölge ol-ması, sahip olduğu kullanılmamış maden  kay-nakları, lojistik konumu gibi çeşitli avantajları nedeniyle bu bölge ekonomik kalkınma için büyük potansiyele sahip. Bunun dışında 4 kom-şu ülkeye sınırı olan tek bölge ve Çin ile Avrupa arasında halen süregelen İpekyolu’ndan geçi-yor. Bu proje bölgenin sanayileşmesi adına çok önemli bir açılım. Tarım ve hayvancılığa dayalı kırılgan sektörlerin hakim olduğu bu bölgede yeni bir çalışma kültürü oluşmaktadır” dedi.

DENİM ÜRETİM MERKEZİ IĞDIR

Eskiden kervan yolları üzerinde önemli bir durak olan Iğdır ilinde, ekonomi büyük ölçüde tarıma dayalı. Aras Nehri’nin suladığı ova, Doğu Ana-dolu Bölgesi’ndeki en önemli bitkisel üretim alanlarından biri olarak öne çıkıyor. İlde sanayi tesisleri, genel olarak tarımsal üretimden sağ-lanan hammadde kaynaklarına dayanılarak kurulurken, Türkiye’nin Ermenistan, İran ve Nah-civan olmak üzere 3 ülke ile sınır olan tek ilidir. Türkiye’deki tır varlığının %4’ü Iğdır’da olup,ihracat rakamları açısından Doğu Anadolu Bölgesi’nde 3. sırada yer alıyor.

NON-DENİM ÜRETİM MERKEZİ KARS

En önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Çayır ve otlak alanlarının geniş yer kaplaması nedeniyle ilde küçük ve büyük baş hayvancılığı oldukça gelişmiştir. Sarıkamış, kayak merkezi ve Ani harabeleri ile önemli bir turizm bölgesi. Kent-te süt ürünleri imalatı oldukça yaygın olup, bu imalathaneler sezonluk çalışıyor. Kars’ta öte yan-dan devlet tarafından kurulan ve özel sektöre devredilen çimento, yem, süt ürünleri, ayakkabı fabrikaları mevcut. Çok fazla göç veren Kars’ın 2015 yılında açılacak olan Tiflis demiryolu saye-sinde Çin ve Orta Asya ile bağlantısı kurulacak.

PENYE VE TRİKO MERKEZİ AĞRI

Halkın geçimi genelde tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Ekonomi; tarımdan çok hayvancılık ve hayvan ürünlerine dayalı. Düzlük alanların daha verimli olduğu Ağrı’da genellikle tarla zi-raatına dayalı tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Ağrı, Gürbulak – Kapıkule güzergâhını oluşturan tarihi İpek Yolu üzerinde yer alıyor. Ağrı, kalkın-mada birinci derecede öncelikli iller arasında yer alırken, kişi başına düşen milli gelir bakımın-dan ise en son sıralarda bulunmaktadır.

ÖRME GRUBU MERKEZİ ARDAHAN

İlin ekonomisi hayvancılık ve tarıma dayanır. Sanayi ve turizm sektörü fazla gelişmemiştir. İlde hayvancılığa bağlı olarak süt toplama merkezleri, küçük çaplı mandıralar yer alır. En büyük sanayi kuruluşu, hayvan besiciliği ve hayvan ürünleri imalatı yapar.